Hasta Aydınlatma Metni

MEDLİFE BİYOKİMYA HİZM. LTD. ŞTİ.
HASTA AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Medlife Biyokimya Hizm. Ltd. Şti. (“Birim Laboratuvarı) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 614117325500001
Adresi: Cevizli Mah. Tansel Cad. Bulut Plaza No:12-18 D:9-10 Maltepe/İSTANBUL
Telefon: 0850 888 77 70 E-mail: birim@birimlaboratuvari.com

Birim Laboratuvarı, hasta ve hasta temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, imza, mesleği,  adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, hasta geçmişi bilgileri, genel sağlık bilgileri, reçete bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri (tanı-karar-düşünceler), pre-analitik (ölçüm öncesi) dönem bilgileri, analitik (ölçüm) dönemi bilgileri, post-analitik (ölçüm sonrası) bilgileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon/satış/satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/ şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; , “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır. Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.birimlaboratuvari.com adresinde bulunan Birim Laboratuvarı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Birim Laboratuvarı’na ileterek yapılabilir.

Medlife Biyokimya Hizm. Ltd. Şti.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Birim Laboratuvarı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.